IKH Sekretessmeddelande

ANSVARSFRISKRIVNING Detta är en direkt översättning av originaltexten och är avsedd endast för informationsändamål. I händelse av diskrepans eller tvist har det engelska originalet företräde.

IKH Oy är en handelsenheten in Salauma Oy.  Vi tillhör Grafton Group (med "Grafton Group" avses hädanefter Grafton Group plc och dess dotterbolag).

Detta sekretessmeddelande beskriver vad du kan förvänta dig att vi gör med din personliga information när du tar kontakt med oss eller köper något från oss. Det innehåller också information om dina sekretessrättigheter. Detta meddelande bör läsas tillsammans med andra gällande villkor (till exempel beställnings- och leveransvillkor).

Detta meddelande är uppdelat så att du kan hoppa till olika delar av det utan att behöva läsa igenom hela texten.

Vilka vi är och annan viktig information

 • Personuppgiftsansvariga

  Vi, IKH Oy är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter.
 • Dataskyddsombud

  Grafton Group har utsett ett dataskyddsombud (DPO) som är ansvarig för att övervaka frågor i samband med detta sekretessmeddelande. Om du har några frågor rörande detta sekretessmeddelande, vänligen kontakta oss, antingen

  • genom att skriva till Dataskyddsombudet, IKH Oy, Keskustie 26, 61850 Kauhajoki A, Finland; eller

  • genom att mejla till dpo@graftonplc.com

 • Ändringar i detta meddelande

  Detta sekretessmeddelande granskas regelbundet och uppdaterade senast 1/9/2023. Detta utgör version 03.
 • Klagomål

  Sådana anmäls i Finland till Dataombudsmannens byrå (Tietosuojavaltuutetun toimisto), eller till dataskyddsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

  Vi skulle uppskatta möjligheten att ta itu med dina bekymmer innan du kontaktar den relevanta tillsynsmyndigheten, så kontakta vänligen i första hand dataskyddsombudet (se avsnittet "Vilka vi är och annan viktig information/Dataskyddsombud" ovan).

 • Länkar till tredje part

  Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och applikationer. Att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tillåta tredje part att samla in eller dela data om dig.

  Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för deras sekretessutlåtanden. Om du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker för att försäkra dig om att du är bekväm med att använda den webbplatsen.

Vilken information vi samlar in om dig

 • Vilken personlig information vi kan samla in

  Med personlig information eller personuppgifter som det också kallas, avses all information om en individ som den personen kan identifieras utifrån. Detta innefattar inte information där identiteten har raderats (anonyma data).

  En del information kommer direkt från dig (till exempel när du köper en produkt eller när du öppnar ett konto hos oss). Vi kan också tänkas samla in en del information från offentligt tillgängliga platser. Vilken information vi samlar in beror på orsaken till din kontakt med oss.

  Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika sorters personuppgifter om dig, grupperat som följer:

  • Identitetsdata inkluderar förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.

  • Kontaktuppgifter inkluderar faktureringsadress, hemadress, e-postadress och telefonnummer.

  • Finansiellauppgifter inkluderar betalkortsuppgifter och, i de fall där du eller ditt företag har eller ansöker om kreditkonto hos oss, bankkontouppgifter och sådan information som innehas av kreditupplysningsbyråer och bedrägeriförebyggande organ.

  • Transaktionsdata inkluderar information om din eller ditt företags handelshistorik, inklusive betalningar från dig eller ditt företag.

  • Teknisk data inkluderar internetprotokoll (IP-adress), dina inloggningsuppgifter, typ och version av webbläsare, typer och versioner av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform, samt annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats eller andra appar.

  • Profildata inkluderar ditt användarnamn och lösenord, produkter eller tjänster som tillhandahålls dig eller ditt företag, din respons och dina enkätsvar.

  • Användardata inkluderar information om hur du använder vår webbplats.

  • Marknadsföringsdata och kommunikationsdata inkluderar huruvida du har tackat ja till att ta emot marknadsföring från oss, och i så fall även dina meddelandeinställningar.

  Vi kan också tänkas samla in, använda och dela aggregerad data, såsom statistisk eller demografisk data för olika ändamål. Aggregerad data kan härledas från din personliga information men betraktas enligt lag inte som personuppgifter eftersom denna data inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet (till exempel kan vi samla din användardata för att beräkna andelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion). Om vi däremot kombinerar eller kopplar samman aggregerad data med dina personuppgifter så att du direkt eller indirekt kan identifieras, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personlig information, vilken kommer att användas så som föreskrivs av detta sekretessmeddelande.

  I normalfallet kommer vi inte att samla in särskilda kategorier av personuppgifter om dig. 

 • Varifrån vi samlar in personlig information

  Vi använder olika metoder för att samla in information från och om dig, inklusive:

  • Genom direkt interaktion med dig.Du kan ge oss dina identitetsdata, kontaktuppgifter och ekonomiska uppgifter genom att fylla i ett formulär eller genom att vara i kontakt med oss via brev, telefon, e-post, via denna webbplats, appar eller sociala medier, eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter du lämnar när du eller ditt företag

   • ansöker om eller använder ett bank- eller kreditkonto hos oss;

   • prenumererar på vårt nyhetsbrev och/eller andra publikationer;

   • ber om att en broschyr eller annat reklam- eller marknadsföringsmaterial skickas till dig eller ditt företag;

   • köper varor och/eller tjänster i någon av våra butiker;

   • köper varor och/eller tjänster av någon av våra tillverkande avdelningar;

   • köper varor och/eller tjänster via telefon;

   • köper varor och/eller tjänster via vår webbplats;

   • deltar i en tävling eller svarar på en kampanj eller enkät; eller 

   • ger oss feedback; eller

   • pratar med oss via vår chattjänst.

  • Genom automatiserad teknik eller interaktioner.När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in teknisk data om din utrustning, ditt surfagerande och dina surfmönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverloggar och annan liknande teknik.

  • Från tredje part och offentligt tillgängliga källor.Vi kan tänkas ta emot personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor. Exempel på dessa listas nedan:

   • Teknisk data från analysleverantörer och sökinformationsleverantörer såsom Google, vilka kan befinna sig inom ELLER utanför EU; eller

   • Kontaktuppgifter, finansiella uppgifter och transaktionsdata från leverantörer av tekniska tjänster, betalningstjänster och leveranstjänster, vilka kan vara baserade inom ELLER utanför EU; eller 

   • Identitetsdata och kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor såsom det finska handelsregistret och befolkningsdatasystemet baserade inom EU.

  • Från kreditupplysningsbyråer. När du eller ett företag där du är delägare eller styrelseledamot ansöker om kreditkonto hos oss, kommer vi, eller kan vi komma, att begära kreditupplysning på dig.  Kreditupplysningar begärs utifrån angivna adresser och kan därför komma att även innehålla information om andra hushållsmedlemmar. Berörda byråer eller myndigheter kommer att föra register över den kreditutlämningen och dela information från sina register med oss och med andra företag som jobbar med kreditansökningar och för att förhindra bedrägerier.  Om det skulle bli nödvändigt att granska ett kreditkonto kan ytterligare en kreditupplysning begäras ut och därmed föras in i deras register.

  • Organ för skuldindrivning och spårning av gäldenärer.  I de fall vi har behov av att använda deras tjänster för att driva in skulder.

 • Vad som kan hända om du bestämmer dig för att inte lämna ut personlig information

  Om du inte tillhandahåller personlig information när det efterfrågas av dig, kan det hända att vi inte kan fullgöra det avtal vi ingått eller försöker ingå med dig (till exempel för att förse dig med varor eller tjänster). Vi kan då behöva säga upp det avtal du ingått med oss. Vi kommer i så fall att vid det tillfället meddela dig om detta.

Hur vi kommer att använda din information

 • Till vilka ändamål dina personuppgifter kan användas

  Vi kommer bara att använda din information om vi har ditt tillstånd att göra det, eller om vi har ett annat juridiskt skäl för att använda den. Dessa skäl inkluderar:

  • om vi behöver se till våra berättigade intressen;

  • för att ingå eller fullfölja ett avtal vi ingått med dig;

  • där vi är lagligt skyldiga;

  • där vi anser att det ligger i allmänhetens intresse att vi gör det, t.ex. för att hjälpa till att förebygga eller upptäcka brott;

  • för att slå fast, bruka eller försvara våra juridiska rättigheter;

  Nedan anges olika anledningar till att vi använder din personliga information, vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på när vi gör det, samt där det är relevant vilka våra berättigade intressen är. Observera att vi kan behandla dina personuppgifter på mer än en laglig grund, beroende på det specifika syftet till att vi använder dina uppgifter,

  När vi hänvisar till våra berättigade intressen avser vi vårt företags intresse av att bedriva och förvalta vår verksamhet för att kunna ge dig den bästa servicen eller produkten. Vi försäkrar att vi beaktar och avväger eventuell påverkan på dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter, innan vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen överskuggas av den påverkan det skulle ha på dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller enligt lag tillåts eller är tvingade att göra det).

  Syfte/aktivitet

  Typ av data

  Laglig grund för användning av data, inklusive grund för berättigatt intresse

  Att besvara en förfrågan från dig.

  (a) Identitetsdata
  (b) Kontaktuppgifter

  Nödvändigt för att kunna agera på ditt ärende innan vi ingår ett avtal med dig.

  Att göra en kreditundersökning i samband med ansökan om och användning av ett kreditkonto hos oss.

  (a) Identitetsdata
  (b) Kontaktuppgifter
  (c) Finansiella uppgifter
  (d) Transaktionsdata

  Nödvändigt för att kunna agera på ditt ärende innan vi ingår ett avtal med dig.

  Nödvändigt på grund av våra berättigade intressen av att skydda vår verksamhet från insolventa kunder och bedrägerier.

  Nödvändigt på grund av det betydande intresset hos allmänheten (av att förebygga bedrägeri).

  Att tillhandahålla varor och/eller tjänster till dig, och att samla in och återkräva skulder till oss.

  (a) Identitetsdata
  (b) Kontaktuppgifter
  (c) Finansiella uppgifter
  (d) Transaktionsdata

  För att kunna uppfylla ett avtal med dig

  Nödvändigt på grund av våra berättigade intressen (av att bedriva vår verksamhet och kunna återkräva skulder).

  Att sköta vår relation till dig, vilket inkluderar:

  (a) Meddela dig om ändringar av våra villkor eller vår sekretesspolicy

  (b) Be om din feedback

  (a) Identitetsdata
  (b) Kontaktuppgifter
  (c) Profildata
  d) Marknadsföringsdata och kommunikationsdata
  (e) Användardata

  För att kunna uppfylla ett avtal med dig

  Nödvändigt för att uppfylla en laglig skyldighet

  Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla våra register uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra tjänster)

  För att administrera och skydda vår verksamhet, inklusive vår webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och lagring av data)

  (a) Identitetsdata
  (b) Kontaktuppgifter
  (c) Teknisk data

  Nödvändigt på grund av våra berättigade intressen (av att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägerier och i samband med en omorganisation eller omstrukturering av verksamheten)

  Nödvändigt för att uppfylla en laglig skyldighet

  Att erbjuda relevant webbplatsinnehåll till dig samt att mäta eller undersöka effektiviteten/användbarheten av vår webbplats

  (a) Identitetsdata
  (b) Kontaktuppgifter
  (c) Profildata
  (d) Användardata
  (e) Teknisk data

  Nödvändigt på grund av våra berättigade intressen (för att studera hur kunder använder våra tjänster, utveckla dessa, expandera vår verksamhet och för att utföra vår marknadsföringsstrategi)

  Att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, våra tjänster, marknadsföring och kundrelationer

  (a) Teknisk data
  (b) Användardata

  Nödvändigt på grund av våra berättigade intressen (att studera hur kunder använder våra tjänster, utveckla dessa, expandera vår verksamhet och att utföra vår marknadsföringsstrategi)

  Att hantera problem, klagomål eller tvister som uppstår i vår relation med dig eller ditt företag, samt att förhindra eller upptäcka brott, inklusive bedrägeri

  (a) Identitetsdata
  (b) Finansiella uppgifter
  (c) Teknisk data
  (d) Profildata
  (e) Användardata

  För att fastställa, utöva eller försvara juridiska anspråk.

 • Automatiserat beslutsfattande

  Vi ägnar oss för närvarande inte åt automatiskt beslutsfattande med hjälp av din personliga information.

 • Dokumentera eller spela in vad du säger eller gör

  Vi kan komma att lagra information om dina interaktioner med oss. Vi kan också komma att spela in och dokumentera dina konversationer med oss, inklusive telefonsamtal, möten ansikte mot ansikte, brev, e-postmeddelanden, livechatt- eller videochattmeddelanden och alla andra typer av kommunikation.

  Vi kan komma att använda dessa för att kontrollera dina instruktioner till oss, förbättra vår service, utbilda våra medarbetare, hantera risker eller för att förebygga och upptäcka bedrägerier och andra brott. Vi kan även lagra ytterligare information om dessa interaktioner, t.ex. telefonnummer som du ringer oss från och information om de enheter eller den programvara du använder.

  Vi använder intern-tv-system (CCTV) i och runtomkring våra kontorsbyggnader och filialer. Dessa kan samla in foton eller videor på dig, eller spela in din röst. Våra webbplatser, appar och andra digitala produkter kan spåra och registrera dina interaktioner med dem.

 • Marknadsföring eller kampanjerbjudanden

  Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter gällande viss typ av användning av din personliga information, särskilt i fråga om marknadsföring. Om du har samtyckt till att ta emot sådan kan vi använda din identitetsdata, dina kontaktuppgifter, teknisk data, användardata och profildata för att bilda oss en uppfattning om vad du kan tänkas vilja ha eller behöva eller vara intresserad av. Det är så vi avgör vilka varor, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig.

  Vi kommer bara att dela dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i enlighet med dina preferenser eller ditt samtycke. För att ändra dina preferenser för marknadsföringsmeddelanden kan du när som helst göra något av följande:

  • logga in på ditt konto på vår webbplats och ändra dina marknadsföringspreferenser, eller

  • klicka på någon av avanmälningslänkarna som medföljer alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig; eller

  • mejla till verkkokauppa@ikh.fi.

 • Cookies

  Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa webbläsarcookies, eller så att den varnar dig när webbplatser lagrar eller kommer åt cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, vänligen notera att vissa delar av den här webbplatsen kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se vår policy för cookies.

 • Att ändra syftet för användningen av din personliga information

  Vi kommer endast att använda din personliga information för de syften för vilka vi samlade in den, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda den av en annan anledning och den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. 

  Om vi behöver använda din personliga information för ett icke-relaterat syfte kommer vi att meddela dig om detta och redogöra för den rättsliga grunden för användande av informationen.

  Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

Vilka vi kan dela din information med

 • Återkommande skäl för att dela information

  Vi kan komma att dela din information med andra i fall där det är tillåtet att göra det, inklusive i sådana fall där vi eller de:

  • behöver göra det för att förse dig med produkter eller tjänster som du har bett om;

  • har en samhällelig eller laglig skyldighet att göra det, t.ex. för att hjälpa till med att upptäcka och förebygga bedrägerier, skatteflykt och ekonomisk brottslighet;

  • behöver göra det för någon form av lagstadgad rapportering, för rättsliga tvister eller för att hävda eller försvara juridiska rättigheter och intressen;

  • vill skicka marknadsföring till dig eller andra och du har gett oss din tillåtelse att göra det, eller det ligger i vårt berättigade intresse att göra det;

 • Irreguljära skäl för att dela information

  Vi kan komma att dela din information för andra skäl med andra som inkluderar:

  • affärspartners, leverantörer och underleverantörer, för att kunna fullfölja ett avtal vi ingått med dem eller med dig;

  • analytiker och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera våra tjänster och vår webbplats;

  • professionella rådgivare, inklusive advokater, banker, revisorer och försäkringsgivare;

  • inkassobyråer och/eller gäldenärsspårningsbyråer i samband med indrivning av din eller ditt företags obetalda skulder;

  • tillsynsmyndigheter och andra myndigheter;

  • organ som sysslar med kreditprövning och med att upptäcka eller förebygga brott;

  • tredje parter som vi väljer att sälja eller överföra delar av vår verksamhet eller våra tillgångar till, eller som vi väljer att slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar med. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om en sådan förändring i vår verksamhet sker kan de nya ägarna använda din personliga information så som anges i detta sekretessmeddelande.

   I de fall där dessa tredje parter är våra personuppgiftsbiträden kräver vi att de respekterar sekretessen för din personliga information och behandlar den i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjepartsbiträden använder dina personuppgifter för sina egna syften utan tillåter bara att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner. Några av de tredje parter som nämns ovan, till exempel många professionella rådgivare och skattemyndigheter, är personuppgiftsansvariga och omfattas, liksom vi, av särskilda skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen. De har också sina egna sekretessmeddelanden som anger hur de hanterar personuppgifter.

Överföring av din information internationellt

Din information kan överföras till och lagras på platser utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive länder som kanske inte har samma grad av skydd för personlig information. Detta kan vara till särskilda mottagare såsom andra Grafton Group-företag och till tredje parts tjänsteleverantörer (som behandlar din information för vår räkning). När så sker ser vi till att informationen har en lämplig skyddsnivå och att överföringen är i linje med tillämpliga juridiska krav. Vi kan behöva överföra din information på detta sätt för att fullfölja vårt kontrakt med dig, för att uppfylla en rättslig förpliktelse och/eller för att värna våra berättigade intressen. Även i dessa fall delar vi bara din information med personer som har rätt att se den. 

Du kan få mer information om vilket skydd din information ges när den överförs utanför EES genom att kontakta dataskyddsombudet, se avsnittet "Vilka vi är och annan viktig information" ovan.

Hur vi håller din information säker

Vi använder en rad metoder för att hålla din information säker. Det kan innefatta kryptering eller andra former av säkerhetsåtgärder. Vi kräver att vår personal och alla tredje parter som utför något arbete för vår räkning följer lämpliga efterlevnadsstandarder, inklusive skyldigheten att skydda all information och att vidta lämpliga åtgärder för användning och överföring av information.

Hur länge vi sparar din information

Vi sparar din information i enlighet med vår datalagringspolicy. Detta gör det möjligt för oss att följa juridiska krav, redovisningskrav och rapporteringskrav, liksom att använda informationen där vi behöver för våra berättigade syften, såsom att hantera ditt konto och hantera eventuella tvister eller problem som kan uppstå.

Vi kan behöva spara din information längre i de fall då vi behöver informationen för att följa lagstadgade eller juridiska krav, hjälpa till att upptäcka eller förhindra bedrägerier och ekonomisk brottslighet etc.

Om vi inte behöver spara informationen för så lång tid kan vi komma att förstöra, radera eller anonymisera den tidigare.

Dina sekretessrättigheter

Du besitter ett antal rättigheter i förhållande till den information som vi har om dig. Dessa rättigheter inkluderar:

 • rätten att få se information vi har om dig och att få information om vad vi gör med den;

 • under vissa omständigheter, rätten att återkalla det tillstånd du givit till oss att hantera din information, vilket du kan göra när som helst. Vi kan komma att fortsätta att hantera din information om vi har ett annat berättigat skäl för att göra det;

 • under vissa omständigheter, rätten att få tillsänd viss information som du har lämnat till oss i elektroniskt format, och/eller be att vi skickar den till en tredje part;

 • rätten att begära att vi korrigerar din information om den är felaktig eller ofullständig;

 • under vissa omständigheter, rätten att begära att vi raderar din information. Vi kan komma att fortsätta att spara din information om vi är berättigade eller skyldiga att spara den;

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta dataskyddsombudet, se avsnittet "Vilka vi är och annan viktig information" ovan.

Vad vi behöver från dig

Det är viktigt att den personliga information vi har om dig är korrekt och aktuell. Vänligen håll oss informerade om din personliga information skulle ändras under tiden för din relation med oss.

Växla Nav
Välj språk
Varukorgen